Regulamin


Regulamin Portalu „Baza Konsultantek”

§1 Postanowienia ogólne

Portal „Baza Konsultantek”, dostępny pod adresem internetowym konsultantki.com, jest zarządzany przez firmę Xseox Marketing z siedzibą w Królikowicach 55-040 przy ulicy Lipowej 27 reprezentowanej przez Adama Kwiatkowskiego - NIP 9730825516.
Portal służy jako platforma łącząca konsultantki z różnych firm z potencjalnymi klientami, umożliwiając publikację informacji reklamowych i kontaktowych przez konsultantki.

§2 Rejestracja i konta użytkowników

Rejestracja w portalu jest obligatoryjna dla konsultantek chcących publikować swoje ogłoszenia.
Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawidłowych i aktualnych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu firmy.
Użytkownik po zarejestrowaniu otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu, przez który może zarządzać swoim ogłoszeniem.
Konto na portalu może być utworzone na jeden z okresów: 7, 30, 365 lub 3650 dni. Po upływie wybranego okresu, konto wygasa automatycznie, z możliwością jego odnowienia.

§3 Zasady dodawania i zarządzania treściami

Użytkownicy mogą publikować treści o charakterze reklamowym, które muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
Każde ogłoszenie może zawierać opis usług, zdjęcia, linki do strony internetowej lub systemu rejestracyjnego.
Wszystkie treści publikowane przez użytkowników podlegają weryfikacji przez moderatorów portalu przed ich publikacją.

§4 Płatności i promocje

Użytkownicy mogą wykupić opcje dodatkowe, takie jak wyróżnienie ogłoszenia, jego podbicie w wynikach wyszukiwania czy promocja na stronie głównej.
Wszelkie płatności na portalu realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem PayU przed dokonaniem transakcji.
Szczegółowe informacje o kosztach promocji i ich warunkach są dostępne w panelu użytkownika.

§5 Reklamacje i zwroty

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez portal.
Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail administratora w ciągu 14 dni od daty wystąpienia problemu.
Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania i poinformowania użytkownika o wyniku.
W przypadku reklamacji dotyczącej płatności, użytkownik może również korzystać z procedur reklamacyjnych oferowanych przez Przelewy24.
Opłata abonamentowa jest zwrotna w sposób proporcjonalny do liczby dni, które nie zostały wykorzystane przez użytkownika. Użytkownik może złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej części opłaty, który zostanie rozpatrzony zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym regulaminie.

§6 Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie portalu i wchodzić będą w życie po upływie 14 dni od daty ich oświadczenia.
W przypadku wystąpienia sporów wynikających z korzystania z portalu, strony zobowiązują się do ich rozwiązywania na drodze mediacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.