Regulamin
Regulamin serwisu Konsultantki.com
 

I. Postanowienia Wstępne

1. Serwis internetowy Konsultantki.com dostępny pod adresem internetowym https://konsultantki.com, Administratorem jest firma Xseox Marketing z siedzibą w Królikowicach, pod adresem ul. Lipowa 27, 55-040 Królikowice, o numerze NIP: 9730825516, REGON:
384141817

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów w zakresie wystawiania ogłoszeń w serwisie.
 

II. Definicje

1. Administrator – podmiot nadzorujący, zarządzający i rozwijający serwis Konsultantki.com

2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze właścicielami serwisu umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Użytkownik serwisu - każdy podmiot, który umieszcza ogłoszenie w serwisie.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze serwisu.

5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez serwis pod adresem internetowym https://konsultantki.com

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Ogłoszenie - strona/przestrzeń serwerowa Konsultantki.com udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w formie ogłoszenia.

8. Konto - konto klienta w serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w serwisie, ogłoszeniach etc.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu Konsultantki.com

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu przy rejestracji oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na zasadach z dnia rozpoczęcia realizacji usługi.

4. Serwis w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkownika.

5. Przeglądanie ogłoszeń serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie ogłoszeń w serwisie w podstawowej formie również nie wymaga żadnych płatności. Serwis oferuje rozmaite płatności opisane w punkcie VI. cennik usług.

 

IV. Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania asortymentu serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer etc.

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies

2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest w 100% darmowe, prócz opcji Premium - promocji ogłoszeń.

6. Dodawanie ogłoszeń nie wymaga rejestracji w serwisie.

V. Zakładanie konta w serwisie

1. Aby założyć konto w serwisie Konsultantki.com, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych jak nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło
a) Dane użytkownika są widoczne przy ogłoszeniach - imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail

2. Aktywowanie konta odbywa się poprzez aktywację linka który Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail

3. Założenie Konta w serwisie jest darmowe/bezpłatne.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

VI. Cennik usług – promowanie w katalogu


Cennik promowania ogłoszeń prezentuje się w sposób następujący:


 

Jak zapłacić za promowanie ogłoszenia?

Administrator płatność Tpay.com.

Portal Konsultantki.com zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego cennika.
Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy:


Tpay.com - kontakt z Tpay.com


Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.

Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy  lub na adres email kontakt@konsultantki.com wiadomość zawierającą dane nabywcy do FV oraz informacje o płatności (id płatności itp).
 

VII. Reklamacje płatności

1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając serwisu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

2. Serwis nie odpowiada za wszelkie opóźnienia, problemy etc. wynikające bezpośrednio z działania serwisów takich jak Paypal, Tpay oraz wszelkich opóźnień, które są wynikiem działania banku z którego klient, decyduje się na wykonanie przelewu.
 

VIII. Reklama w serwisie

1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

2. Cennik znajduje się pod adresem konsultantki.com/cennik

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych w serwisie. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

 

IX. Zasady odpowiedzialności za wpisy i treść ogłoszeń

1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałszywe bądź obraźliwie informacje podawane w treści ogłoszeń. Serwis, zobowiązuje się do usuwania wszelkich ogłoszeń, w przypadku których przesłanki wskazują na działanie niezgodne z prawem bądź umieszczanie informacji, które nie mają nic wspólnego z stanem rzeczywistym.

Zabrania się dodawania ogłoszeń które:

 • Wprowadzają w błąd
 • Zawierają link do stron erotycznych (+18)
 • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
 • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
 • Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
 • Zawierają treści rasistowskie lub takowe produkty promują.
 • Naruszają zasady moralno etyczne oraz godność osób trzecich;
 • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
 • Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Towarzyskie";
 • Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Towarzyskie", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.
 • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Naruszają obowiązujące przepisy polskiego prawa lub uprawnienia osób trzecich

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania podjęte przez Użytkowników w serwisie Konsultantki.com

3. Administrator nie jest w stanie sprawdzać wiarygodności osób korzystających z serwisu w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

 • łamią niniejszy Regulamin,
 • łamią obowiązujące przepisy polskiego prawa lub prawa osób trzecich,
 • są powszechnie uznane za obraźliwe,

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystania z Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu serwisu Konsultantki.com

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z serwisu Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

X.Postanowienia ogólne

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Administratorem a użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem a użtkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

XI. Polityka prywatności

 

 

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.

 

2. Celem firmy Xseox Marketing jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

3. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Firma Xseox Marketing Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467,

 

4. Firma Xseox Marketing zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Serwisu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez firmę Xseox Marketing danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Firma Xseox Marketing może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

 

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

 

7. Firma Xseox Marketing zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

8. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
 

XII. Zgody marketingowe

1. Jedną z formą kontaktu z użytkownikami serwisu jest newsletter. Udzielając zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych transmisyjnych możesz:

 • Dowiedzieć się jako pierwszy o nowych ofertach,
 • Otrzymywać informacje o bonusach, zniżkach, konkursach
 • Dostawać informacje o wszelkich zmianach w formie funkcjonowania serwisu

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług i produktów przez partnerów administratora serwisu jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika.

3. Wyrażenie zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów adminstartora serwisu jest dobrowolne i wymaga jego zgody.

4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości dla drogą elektroniczną mimo, iż wcześniej wyraził na to zgodę

 

XIII. Polityka Cookies

 

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

 

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu przez Użytkownika i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

 

4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i rozróżnia:

 

4.1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Użytkownika i usuwane po jej zamknięciu.

 

4.2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Użytkownika przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

 

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

 

6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

 

6.1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwisu,

 

6.2. Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

 

6.3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Użytkownika,

6.4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

 

6.5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

 

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 

1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie serwis poinformuje użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Autorzy regulaminu, potwierdzają jego zgodność z ogólnie przyjętymi normami w zakresie prowadzenia ogłoszeniowego serwisu internetowego. Ponadto serwis także potwierdza zgodność regulaminu z konstytucją oraz polskim Kodeksem Karnym i Cywilnym.